Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
6,157  
6,598  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,917  
4,248  
4,684  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,645  
1,655  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,473  
-1,692  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
91  
318  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
10,337  
11,128  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
22,049  
18,092  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-10,796  
-1,257  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-35,036  
-7,952  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
259  
278  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-91  
-97  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,008  
-393  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-620  
-354  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
654,753  
702,355  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-639,929  
-661,050  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-22,102  
-24,727  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-1,460  
-1,973  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-59  
-2,601  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
58,044  
18,007  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-58,049  
-29,151  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-15,905  
19,446  
-8,801  
860  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
-1,108  
-224  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
15  
33  
1,079  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-20,000  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
20,000  
20,000  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,554  
1,066  
2,028  
3,015  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
21,554  
1,081  
953  
3,870  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
24,235  
20,000  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-24,235  
-20,000  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-4,258  
-2,162  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-24,235  
-23  
17,838  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,649  
-3,708  
-7,871  
22,568  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
24,160  
27,868  
55,739  
33,170  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
29,809  
24,160  
47,868  
55,739