Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
79,995  
76,264  
105,234  
101,055  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
678,509  
691,823  
569,496  
519,244  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-178,822  
-187,409  
-143,190  
-160,558  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-121,122  
-102,643  
-75,272  
-66,685  
 
Tiền chi trả lãi vay
-2,698  
-4,581  
-6,933  
-8,466  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-30,444  
-28,419  
-12,684  
-11,844  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,509  
3,330  
7,902  
4,033  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-34,224  
-21,160  
-23,441  
-25,767  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
313,709  
350,941  
315,879  
249,957  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-58,809  
-57,073  
-53,025  
-134,598  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
307  
198  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,090,000  
-729,000  
-306,000  
-238,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,128,000  
577,000  
148,000  
166,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-18,312  
-40,357  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
47,483  
43,033  
31,464  
15,535  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
26,674  
-166,040  
-197,566  
-231,222  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
110,000  
0  
0  
52,366  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-145,211  
-34,383  
-38,379  
-66,647  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
-10,133  
-8,087  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-298,839  
-139,805  
-138,106  
-21,292  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-334,050  
-174,188  
-186,618  
-43,660  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
6,333  
10,714  
-68,306  
-24,925  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
20,794  
10,074  
78,380  
103,305  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
5  
6  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
27,133  
20,794  
10,074  
78,380