Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,410  
7,696  
7,635  
7,894  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
141,014  
132,471  
109,112  
93,731  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-124,604  
-99,070  
-97,565  
-84,132  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-16,911  
-13,183  
-11,545  
-9,232  
 
Tiền chi trả lãi vay
-1,816  
-1,470  
-1,226  
-819  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,571  
-753  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,029  
967  
335  
870  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-7,395  
-1,724  
-935  
-2,151  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-9,254  
17,238  
-1,824  
-1,732  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
8,294  
-2,784  
-3,150  
-1,515  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
215  
0  
0  
70  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-1,078  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
27  
31  
29  
13  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
8,536  
-3,831  
-3,121  
-1,432  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
55,568  
53,468  
55,809  
28,345  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-51,131  
-60,004  
-45,592  
-25,853  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-1,034  
-1,232  
-2,080  
-1,536  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,271  
-1,951  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
133  
-9,720  
8,138  
956  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-585  
3,688  
3,192  
-2,209  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,445  
4,690  
1,501  
3,708  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
54  
68  
-3  
1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,914  
8,445  
4,690  
1,501