Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
196  
76  
604  
-7,935  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
303  
258  
275  
372  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
-828  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-6  
-204  
41  
461  
Chi phí lãi vay
0  
1,589  
1,793  
2,521  
2,490  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
2,083  
1,924  
3,441  
-5,440  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
1,858  
-13,369  
-8,363  
-1,389  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-64,884  
8,666  
-15,665  
3,510  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-46,793  
-6,718  
-14,567  
28,326  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
35  
72  
96  
82  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-925  
-1,207  
-4,101  
-1,132  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
-717  
0  
-650  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-5,409  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
25,021  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-29,250  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-4,616  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-7,734  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-300  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
30,085  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-29,883  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-16,676  
-108,626  
-11,350  
-39,159  
17,898  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-35  
-1,341  
0  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
60  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-17,500  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
10,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-300  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
5,386  
700  
19,395  
1,184  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
26  
6  
4  
1,078  
14  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-7,510  
4,051  
404  
20,473  
1,258  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
50,000  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
88,160  
92,526  
50,644  
34,150  
9,200  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-59,267  
-39,380  
-38,933  
-15,507  
-28,611  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
28,893  
103,147  
11,712  
18,643  
-19,411  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,707  
-1,429  
765  
-44  
-256  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,141  
4,570  
3,805  
3,848  
4,104  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,848  
3,141  
4,570  
3,805  
3,848