Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,132  
3,257  
2,930  
3,241  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
237,118  
214,202  
200,619  
188,619  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-58,888  
-54,054  
-56,694  
-51,758  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-34,115  
-29,806  
-32,873  
-28,382  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-3  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-24,620  
-20,845  
-20,133  
-20,885  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,800  
2,630  
8,237  
32,383  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-48,237  
-41,134  
-38,471  
-66,961  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
75,058  
70,993  
60,684  
53,013  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-324  
-891  
-2,825  
-373  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
130  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-161,100  
-262,100  
-244,100  
-138,900  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
166,100  
289,900  
132,800  
97,900  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,494  
14,627  
6,325  
8,841  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
12,300  
41,536  
-107,801  
-32,532  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
14,000  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
-14,000  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-65,952  
-59,019  
-38,615  
-37,656  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-65,952  
-59,019  
-38,615  
-37,656  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
21,405  
53,510  
-85,732  
-17,176  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
103,572  
50,062  
135,793  
152,969  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
124,977  
103,572  
50,062  
135,793