Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
2,135  
1,567  
371  
416  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
348,268  
1,080,750  
1,159,975  
1,127,644  
986,627  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-308,114  
-1,135,174  
-1,281,402  
-1,122,184  
-1,093,888  
Tiền chi trả cho người lao động
-1,547  
-2,612  
-2,144  
-1,576  
-1,255  
Tiền chi trả lãi vay
-8,407  
-18,958  
-10,747  
-1,345  
-1,703  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-4,915  
-1,777  
-397  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
139,524  
31,670  
28  
7,000  
3,010  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-135,079  
-29,429  
-72,025  
-5,991  
-1,000  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
34,643  
-78,668  
-208,092  
3,151  
-108,209  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-61,000  
-7,786  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-24,400  
-55,500  
-138,200  
-41,181  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
26,400  
156,600  
29,700  
22,181  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-30,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,478  
8,907  
1,378  
819  
3  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
3,478  
49,007  
-114,907  
-18,181  
-29,997  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
127,746  
0  
155,900  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
246,740  
933,907  
644,259  
44,503  
68,515  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-291,735  
-913,209  
-441,310  
-42,758  
-66,830  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-44,995  
20,698  
330,696  
1,745  
157,585  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,875  
-8,963  
7,696  
-13,284  
19,379  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,279  
17,242  
9,546  
22,830  
3,451  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,404  
8,279  
17,242  
9,546  
22,830