Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
287,308  
189,309  
190,281  
256,199  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
69,277  
50,414  
53,480  
56,834  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,919  
4,542  
-7,358  
4,215  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-251  
-1,027  
272  
-213  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-44,120  
-47,601  
-46,623  
-52,850  
0  
Chi phí lãi vay
8,562  
2,842  
2,451  
4,423  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
323,693  
198,479  
192,502  
268,607  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
12,113  
55,518  
-31,294  
5,867  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
19,053  
23,843  
4,060  
3,826  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
44,313  
46,343  
26,473  
-48,628  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-14  
-1,890  
-9,118  
1,067  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-8,562  
-2,842  
-2,451  
-2,371  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-61,773  
-34,914  
-38,342  
-8,805  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
296,031  
200,945  
96,778  
54,110  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-301,047  
-206,326  
0  
-132,190  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
1,164,446  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-153,405  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-403,877  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-9,669  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-8,829  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
130,677  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-123,701  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
323,807  
279,157  
238,608  
141,483  
595,641  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-124,238  
-130,934  
-146,572  
-168,422  
-253,189  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,052  
133  
0  
550  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-860,925  
-716,327  
-126,573  
-580,985  
-641,398  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
754,093  
684,711  
228,016  
574,636  
553,620  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,712  
-7,000  
-5,050  
-20,264  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
46,498  
7,518  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
42,108  
47,601  
46,623  
58,213  
71,462  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-190,622  
-121,817  
42,943  
-128,754  
-269,505  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
13,500  
17,488  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-86,816  
-40,164  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
35,509  
46,187  
196,051  
691,418  
414,968  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-81,519  
-164,748  
-179,983  
-611,562  
-417,730  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-203,633  
-184,027  
-147,247  
-169,397  
-172,258  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-236,143  
-285,100  
-131,179  
-176,357  
-215,184  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-102,958  
-127,760  
150,372  
-163,627  
110,951  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
622,105  
748,839  
598,739  
762,152  
646,446  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
251  
1,027  
-272  
213  
4,755  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
519,399  
622,105  
748,839  
598,739  
762,152