Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
0  
5,070  
5,333  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
 
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
138,367  
101,058  
78,179  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
-120,587  
-76,981  
-59,713  
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
-16,159  
-13,909  
-11,618  
 
Tiền chi trả lãi vay
 
-11,593  
-11,746  
-1,603  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
-6  
-246  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
52,677  
6,530  
11,092  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-74,486  
-9,436  
-10,416  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
-31,780  
-4,492  
5,674  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-446  
-862  
-68  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
27  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
-242,467  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
132,393  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
80  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
5,624  
9  
62  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-104,788  
-852  
-6  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
149,918  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
20,720  
14,220  
7,991  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-31,073  
-9,193  
-13,207  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
139,565  
5,026  
-5,216  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
2,997  
-317  
452  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
547  
864  
411  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
3,544  
547  
864