Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
43,330  
36,146  
0  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
12,676  
20,217  
0  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-4,076  
5,552  
0  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
3,914  
-3,403  
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,347  
-441  
0  
 
 
Chi phí lãi vay
37,274  
27,370  
0  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
91,772  
85,440  
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
8,464  
-79,729  
0  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-436,645  
-74,538  
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
97,669  
55,998  
0  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
3,651  
9,355  
0  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-36,865  
-27,370  
0  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-9,658  
-8,934  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
513  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,343  
-10,161  
0  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
2,779,882  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-2,630,070  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-55,393  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-32,297  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-15,584  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
1,680,203  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-1,907,281  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-284,441  
-49,939  
-180,541  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-52,351  
-11,312  
-35,985  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,701  
0  
90  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-20,000  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
20,000  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
308  
441  
2,123  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-49,342  
-10,872  
-33,773  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,622,809  
2,174,334  
1,575,098  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,263,370  
-2,102,295  
-1,350,790  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-16,767  
0  
0  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
342,673  
72,038  
224,308  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
8,890  
11,228  
9,994  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
55,596  
44,393  
63,582  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
37  
-25  
0  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
64,522  
55,596  
73,577