Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
18,720  
18,981  
25,776  
24,922  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
3,296  
3,186  
3,469  
3,857  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
0  
-97  
-1,194  
1,367  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
4  
-6  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
-105  
-276  
-429  
-402  
Chi phí lãi vay
 
1,567  
1,496  
3,565  
5,710  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
23,478  
23,290  
31,192  
35,448  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
-18,900  
6,011  
-10,362  
12,449  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
-2,659  
1,389  
5,238  
3,722  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
14,512  
-265  
-8,019  
3,159  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
185  
311  
719  
-18  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
-1,641  
-1,656  
-3,534  
-5,496  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
-6,209  
-5,696  
-6,303  
-4,289  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
16  
145  
404  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-2,224  
-3,230  
-3,411  
-2,514  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
6,543  
20,170  
5,665  
42,864  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-2,479  
-2,631  
-1,437  
-1,624  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
0  
0  
354  
212  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
-48  
-41  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
50  
316  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
139  
276  
477  
160  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-2,340  
-2,356  
-604  
-977  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
2,085  
11,493  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
155,574  
129,163  
149,288  
134,666  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-167,657  
-137,222  
-155,934  
-152,784  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-13,414  
-12,508  
-10,749  
-7,536  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-25,496  
-18,483  
-5,902  
-25,654  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
-21,293  
-668  
-841  
16,233  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
30,229  
30,897  
31,738  
15,499  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
0  
6  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
8,936  
30,229  
30,897  
31,738