Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
19,655  
13,146  
12,031  
10,302  
7,257  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,093  
4,504  
4,177  
3,949  
4,023  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
-131  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,296  
-147  
-105  
-128  
-184  
Chi phí lãi vay
328  
824  
812  
800  
1,390  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
21,780  
18,328  
16,916  
14,923  
12,355  
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,674  
7,711  
1,240  
-9,171  
-2,036  
Tăng, giảm hàng tồn kho
7,772  
-1,716  
-9,141  
-1,058  
-286  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-8,904  
-2,029  
4,479  
11,302  
-1,307  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,429  
26  
-2,254  
-62  
-290  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-328  
-824  
-812  
-800  
-1,390  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,882  
-2,716  
-3,546  
-1,860  
-1,458  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-656  
-465  
-320  
-113  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
19,886  
18,314  
6,562  
13,161  
5,587  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,112  
-10,246  
-5,387  
-1,200  
-1,374  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
6,500  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-7,000  
-3,200  
-1,700  
0  
-100  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
9,400  
1,450  
350  
488  
322  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
473  
213  
80  
128  
184  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-739  
-11,783  
-6,657  
-584  
-968  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
27,390  
57,830  
42,525  
21,000  
34,291  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-29,470  
-59,860  
-39,309  
-25,868  
-36,316  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,162  
-5,692  
-7,589  
-1,760  
-4,613  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,242  
-7,721  
-4,373  
-6,627  
-6,638  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
13,905  
-1,191  
-4,468  
5,950  
-2,019  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,441  
4,631  
9,099  
3,149  
5,184  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,346  
3,441  
4,631  
9,099  
3,166