Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
209,897  
183,213  
168,697  
134,467  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
32,150  
34,834  
34,993  
30,701  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,019  
-3,465  
1,438  
2,720  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
233  
1,059  
-324  
-242  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,326  
1,417  
-2,947  
-7,220  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
5,659  
5,359  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
237,972  
217,058  
207,515  
165,785  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-5,313  
1,266  
43,483  
-60,097  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-42,398  
35,710  
-437  
-91,243  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
5,502  
-19,154  
-92,770  
85,288  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
4,367  
2,458  
2,404  
3,086  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
-5,867  
-5,339  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-43,446  
-40,116  
-34,993  
-32,642  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
657  
589  
2,780  
122  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-21,933  
-30,828  
0  
-10,957  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
135,407  
166,982  
122,116  
54,003  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-12,385  
-15,251  
-25,955  
-34,206  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
335  
2,027  
158  
3,091  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-115,000  
0  
0  
-30,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
30,000  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-282  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2,224  
0  
2,262  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
811  
1,490  
4,044  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-124,826  
-12,413  
7,672  
-57,071  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
175,828  
199,848  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-284,589  
-168,507  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-53,428  
-48,085  
-18,906  
-39,008  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-53,428  
-48,085  
-127,667  
-7,666  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-42,846  
106,485  
2,121  
-10,735  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
135,164  
28,704  
26,583  
37,318  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
-25  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
92,319  
135,164  
28,704  
26,583