Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-14,424  
-17,422  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,455  
3,391  
4,019  
4,741  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
3,349  
3,854  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-40  
-107  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
4,672  
2,881  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-2,988  
-7,403  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
24,785  
12,506  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-440  
43,781  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-13,395  
-2,350  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
284  
663  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-492  
-4,727  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5  
-160  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
161,411  
55,786  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-86,787  
-62,496  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-7,516  
-8,602  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-3,188  
-10,823  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-118  
-33  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
28,157  
40,748  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-38,109  
-40,666  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
7,748  
42,311  
53,850  
-26,086  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-327  
-1,602  
-4,589  
-77  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
1,161  
1,500  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-122  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
122  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
126  
130  
117  
222  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-200  
-1,471  
-3,189  
1,523  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
13,150  
4,828  
51,314  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-12,699  
-51,789  
-54,703  
-30,363  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-770  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-12,699  
-38,639  
-49,875  
20,181  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,152  
2,201  
786  
-4,382  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,547  
5,345  
4,559  
8,941  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,395  
7,547  
5,345  
4,559