Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
4,019  
0  
4,671  
62,546  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
84,254  
161,411  
55,786  
114,246  
132,536  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-49,387  
-86,787  
-62,496  
-68,584  
-112,672  
Tiền chi trả cho người lao động
-7,220  
-7,516  
-8,602  
-10,265  
-11,531  
Tiền chi trả lãi vay
-639  
-3,188  
-10,823  
-14,856  
-15,875  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-106  
-118  
-33  
-341  
-4,214  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
30,319  
28,157  
40,748  
7,441  
25,675  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-42,782  
-38,109  
-40,666  
-33,717  
-20,076  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
14,440  
53,850  
-26,086  
-6,076  
-6,158  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-37  
-4,589  
-77  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
1,161  
1,500  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-122  
-665  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
122  
0  
691  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-10  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
14  
117  
222  
144  
284  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-22  
-3,189  
1,523  
159  
284  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
13,400  
4,828  
51,314  
24,596  
47,841  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-25,619  
-54,703  
-30,363  
-17,588  
-31,322  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-770  
-1,804  
-3,287  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-12,219  
-49,875  
20,181  
5,204  
13,232  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,198  
786  
-4,382  
-713  
7,358  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,210  
4,559  
8,941  
9,654  
2,295  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,408  
5,345  
4,559  
8,941  
9,654