Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
-2,837  
80  
-7,613  
-7,441  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
9,990  
9,937  
9,953  
9,508  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
945  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-4  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-50  
-638  
-137  
-229  
Chi phí lãi vay
0  
7,483  
7,622  
9,118  
8,945  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
14,582  
17,946  
11,321  
10,783  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
491  
-28  
-362  
-304  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-980  
501  
-373  
200  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
965  
-2,459  
-462  
771  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
310  
-485  
1,069  
1,349  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-7,644  
-7,566  
-8,502  
-8,358  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
-179  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
142  
147  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-38  
-26  
-164  
-217  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
71,647  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-10,339  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-6,722  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-367  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
32,961  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-64,299  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
22,882  
7,685  
7,883  
2,670  
4,193  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-2,185  
-9,428  
-12,349  
-2,647  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
250  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
836  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
17  
50  
134  
137  
229  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
17  
-2,135  
-8,208  
-12,211  
-2,418  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,668  
4,532  
1,918  
24,516  
2,190  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-29,555  
-9,650  
-1,244  
-15,294  
-3,000  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-24,886  
-5,118  
674  
9,222  
-810  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,988  
433  
348  
-319  
965  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,634  
3,197  
2,848  
3,168  
2,202  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
4  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,646  
3,634  
3,197  
2,848  
3,168