Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
20,654  
14,821  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,877  
4,162  
2,464  
0  
1,786  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-8,869  
-2,417  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
2,779  
2,168  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
17,441  
18,735  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-686,590  
-10,361  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-407,419  
-1,900  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,346,683  
-3,614  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-11  
-12  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
6,170  
-2,033  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,263  
-2,388  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-66  
-63  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
20,761  
23,581  
20,441  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-8,699  
-12,742  
-10,120  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-2,979  
-3,106  
-2,957  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-442  
-228  
-108  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-1,800  
-1,249  
-1,300  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
1,069  
7,903  
1,156  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-2,970  
-34,566  
-6,566  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
272,945  
-1,636  
4,939  
-20,407  
547  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-106  
-409  
-5,086  
-953  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
-21,290  
0  
25  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-293,221  
0  
-2,599  
-3,036  
-1,600  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
161,490  
22,070  
695  
0  
2,400  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
1,766  
0  
22,923  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,029  
925  
1  
1,010  
104  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-127,702  
3,366  
-2,311  
15,837  
-49  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
-121  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,886  
3,214  
287  
4,800  
2,200  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-53,017  
-2,513  
-2,010  
-457  
-2,433  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
-1  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-48,131  
580  
-1,723  
4,343  
-233  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
97,111  
2,310  
905  
-228  
265  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,484  
1,174  
269  
497  
233  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
100,596  
3,484  
1,174  
269  
497