Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
24,343  
20,453  
14,821  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,371  
4,267  
4,162  
2,464  
2,031  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-45,081  
-11,899  
-2,417  
0  
0  
Chi phí lãi vay
15,695  
2,969  
2,168  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
3,327  
15,789  
18,735  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-112,978  
-74,855  
-10,361  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-61,804  
-15,259  
-1,900  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-187,551  
128,944  
-3,614  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
478  
205  
-12  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-15,695  
-1,995  
-2,033  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,289  
-3,183  
-2,388  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-67  
-66  
-63  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
20,761  
23,581  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-8,699  
-12,742  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-2,979  
-3,106  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-442  
-228  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-1,800  
-1,249  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
1,069  
7,903  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-2,970  
-34,566  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-377,578  
49,579  
-1,636  
4,939  
-20,407  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
-106  
-409  
-5,086  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,068  
0  
0  
0  
25  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-249,274  
-109,990  
-21,290  
-2,599  
-3,036  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
195,079  
45,956  
22,070  
695  
22,923  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-748,421  
1,766  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
200,000  
-15  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,683  
5,458  
925  
1  
1,010  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
152,556  
-807,012  
3,366  
-2,311  
15,837  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
842,793  
-121  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
193,590  
24,212  
3,214  
287  
4,800  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-62,627  
-12,460  
-2,513  
-2,010  
-457  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
130,963  
854,544  
580  
-1,723  
4,343  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-94,059  
97,111  
2,310  
905  
-228  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
100,596  
3,484  
1,174  
269  
497  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,537  
100,596  
3,484  
1,174  
269