Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
18,303  
26,234  
18,305  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
16,970  
17,836  
7,219  
7,197  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
287  
3,622  
93  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-4,615  
-3,526  
-899  
0  
Chi phí lãi vay
0  
67,711  
61,860  
48,619  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
98,656  
106,027  
73,338  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-68,553  
38,969  
-129,705  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
104,030  
-101,928  
-85,393  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-106,822  
7,578  
160,609  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
7,179  
-5,951  
-19,308  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
-88  
197  
-360  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-67,575  
-61,786  
-48,619  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-6,881  
-6,998  
-6,095  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
15,449  
135,814  
122,162  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-17,770  
-152,433  
-169,204  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
2,733,244  
0  
0  
0  
2,614,152  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-3,197,684  
0  
0  
0  
-2,665,736  
Tiền chi trả cho người lao động
-28,308  
0  
0  
0  
-19,944  
Tiền chi trả lãi vay
-67,507  
0  
0  
0  
-39,796  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,292  
0  
0  
0  
-7,981  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,095,551  
0  
0  
0  
160,408  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-795,200  
0  
0  
0  
-67,882  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-262,195  
-42,376  
-40,510  
-102,575  
-26,779  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-384  
-18,418  
-22,731  
-157,880  
-3,965  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
73  
3,218  
279  
497  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-880  
-20,000  
0  
-29,511  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
20,880  
0  
0  
1,474  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-1,400  
-252  
-11,698  
-38,353  
-1,920  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
15,363  
384  
24,000  
50,000  
891  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
11  
827  
357  
620  
2,364  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
33,590  
-37,385  
-6,853  
-173,370  
-2,133  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
80,000  
5,216  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-3,695  
0  
0  
-181  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,196,841  
2,602,264  
3,014,742  
3,067,418  
2,515,825  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,969,700  
-2,525,894  
-3,066,099  
-2,754,715  
-2,470,687  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-319  
-147  
-110  
-40  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-17,029  
0  
-9,910  
-6,364  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
226,822  
55,500  
28,533  
307,968  
38,593  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,783  
-24,262  
-18,830  
32,023  
9,681  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
15,569  
39,831  
58,661  
26,637  
17,297  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
-341  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
13,786  
15,569  
39,831  
58,661  
26,637