Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
8,789  
8,913  
6,388  
5,689  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
266,064  
288,525  
280,186  
353,263  
281,025  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-209,950  
-236,795  
-245,125  
-293,888  
-231,186  
Tiền chi trả cho người lao động
-15,978  
-16,410  
-17,233  
-15,477  
-11,142  
Tiền chi trả lãi vay
-1,662  
-1,735  
-1,978  
-1,425  
-1,909  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,722  
-3,070  
-3,966  
-4,795  
-4,783  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,485  
1,189  
1,013  
1,339  
1,218  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-13,742  
-11,964  
-9,810  
-15,017  
-13,213  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
24,496  
19,740  
3,086  
23,999  
20,009  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,373  
-1,714  
-14,191  
-8,423  
-3,451  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
35  
0  
100  
262  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-20,312  
-10,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
20,312  
10,000  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-8,000  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
80  
48  
17  
34  
11  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,293  
-1,630  
-14,174  
-16,289  
-3,177  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
107,959  
125,042  
140,817  
101,169  
160,789  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-119,890  
-140,065  
-118,431  
-95,144  
-171,685  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-9,492  
-4,746  
-9,062  
-14,892  
-2,710  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-21,424  
-19,769  
13,324  
-8,867  
-13,607  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
779  
-1,659  
2,236  
-1,157  
3,225  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,511  
5,170  
2,934  
4,091  
865  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,290  
3,511  
5,170  
2,934  
4,091