Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
73,435  
61,725  
57,123  
19,421  
10,731  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10,292  
10,581  
11,487  
12,658  
11,981  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
531  
88  
-2,464  
1,488  
3,382  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-9,858  
-22,409  
-11,238  
-1,367  
-2,771  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
775  
2,645  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
74,400  
49,984  
54,909  
32,973  
25,968  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-31,025  
16,562  
7,486  
-779  
-1,277  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-202  
556  
557  
3,199  
10,280  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-133  
-21,179  
-732  
-40  
-6,669  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-8,189  
-15,938  
-14,792  
-1,589  
-6,064  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
35,736  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
-775  
-2,689  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-16,490  
-13,045  
-10,406  
-2,924  
-2,454  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,445  
-3,180  
-1,737  
-5,167  
-3,875  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
50,653  
13,760  
35,286  
24,898  
13,220  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-15,802  
-4,645  
-11,550  
-2,306  
-1,399  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,480  
10,769  
20,536  
518  
555  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-79,500  
-31,000  
-10,000  
-3,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
106,800  
705  
719  
1,523  
1,652  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
38,000  
9,005  
860  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
9,858  
6,028  
6,254  
1,799  
4,268  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
22,835  
-18,142  
43,960  
7,539  
5,937  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
56,143  
77,598  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
-73,664  
-91,004  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-37,653  
-30,122  
-27,171  
-7,531  
-10,540  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-37,653  
-30,122  
-27,171  
-25,051  
-23,946  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
35,835  
-34,505  
52,075  
7,385  
-4,789  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
39,025  
73,530  
21,456  
14,070  
18,859  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
74,860  
39,025  
73,530  
21,456  
14,070