Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
61,725  
57,123  
19,421  
10,731  
18,842  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10,581  
11,487  
12,658  
11,981  
16,059  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
88  
-2,464  
1,488  
3,382  
1,664  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-22,409  
-11,238  
-1,367  
-2,771  
-3,125  
Chi phí lãi vay
0  
0  
775  
2,645  
4,020  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
49,984  
54,909  
32,973  
25,968  
37,460  
Tăng, giảm các khoản phải thu
16,562  
7,486  
-779  
-1,277  
-1,131  
Tăng, giảm hàng tồn kho
556  
557  
3,199  
10,280  
19,678  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-21,179  
-732  
-40  
-6,669  
-1,324  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-15,938  
-14,792  
-1,589  
-6,064  
-9,265  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
-775  
-2,689  
-3,976  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-13,045  
-10,406  
-2,924  
-2,454  
-11,403  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,180  
-1,737  
-5,167  
-3,875  
-3,510  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
13,760  
35,286  
24,898  
13,220  
26,529  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,645  
-11,550  
-2,306  
-1,399  
-9,315  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
10,769  
20,536  
518  
555  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-31,000  
-10,000  
-3,000  
0  
-1,750  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
705  
719  
1,523  
1,652  
2,122  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
38,000  
9,005  
860  
397  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
6,028  
6,254  
1,799  
4,268  
1,607  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-18,142  
43,960  
7,539  
5,937  
-6,939  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
56,143  
77,598  
101,241  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-73,664  
-91,004  
-104,552  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-30,122  
-27,171  
-7,531  
-10,540  
-15,061  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-30,122  
-27,171  
-25,051  
-23,946  
-18,372  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-34,505  
52,075  
7,385  
-4,789  
1,218  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
73,530  
21,456  
14,070  
18,859  
17,641  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
39,025  
73,530  
21,456  
14,070  
18,859