Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (DGT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
305  
1,490  
1,902  
1,182  
904  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,918  
4,839  
3,143  
1,008  
960  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
54  
0  
-107  
-60  
21  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,962  
-4,253  
-5,495  
-4,805  
-2,729  
Chi phí lãi vay
6,817  
7,296  
6,282  
4,775  
3,572  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
6,131  
9,371  
5,725  
2,100  
2,728  
Tăng, giảm các khoản phải thu
162,106  
-15,744  
-27,835  
-29,831  
-57,322  
Tăng, giảm hàng tồn kho
9,307  
21,604  
-5,015  
-12,908  
3,911  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-120,599  
-31,434  
-5,241  
43,011  
22,182  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-334  
1,003  
-602  
-243  
283  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-6,817  
-7,296  
-6,282  
-4,775  
-3,572  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-316  
-342  
-519  
-58  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
72  
392  
250  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-75  
-563  
0  
-74  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
49,478  
-22,839  
-39,939  
-2,453  
-31,864  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-9,888  
-8,028  
-13,350  
-28,898  
-6,571  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,946  
0  
1,818  
632  
155  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
500  
0  
3,600  
-10,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
5,900  
-9,320  
9,800  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
9,320  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,016  
4,017  
4,266  
4,173  
3,111  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,427  
11,209  
-12,986  
-24,293  
-3,305  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
99,928  
131,775  
120,849  
115,782  
52,364  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-149,632  
-117,059  
-85,819  
-78,740  
-37,381  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-206  
-2  
-2,528  
-1,634  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-49,911  
14,715  
32,502  
35,408  
14,983  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-4,860  
3,085  
-20,423  
8,662  
-20,187  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
12,096  
9,011  
29,434  
20,771  
40,958  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,237  
12,096  
9,011  
29,434  
20,771