Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DDV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-469,460  
51,827  
4,792  
2,045  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
153,614  
152,618  
116,105  
127,927  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-44  
2,586  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-26  
-19  
-14  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-289  
-855  
-1,360  
7,504  
0  
Chi phí lãi vay
59,344  
51,150  
71,319  
103,693  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-256,834  
257,300  
190,838  
241,156  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
288,122  
83,022  
-237,049  
266,376  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
337,011  
-180,465  
621,403  
-335,011  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
191,746  
-103,135  
-117,379  
-89,010  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
26,602  
12,763  
24,511  
-24,603  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-59,732  
-51,150  
-73,261  
-102,667  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,711  
-2,441  
-64  
-73,556  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
4,000  
2,117  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-10,347  
-117,624  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
2,520,988  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-2,292,846  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-72,783  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-89,547  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
82,400  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-175,565  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
525,205  
15,893  
402,652  
-232,823  
-27,353  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-14,009  
-19,716  
-18,892  
-32,477  
-611  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
172  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-16,600  
-16,300  
0  
-1,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
150  
32,400  
30,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
289  
852  
1,360  
1,204  
2,502  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-13,570  
-2,892  
-3,833  
-31,273  
891  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
681,987  
1,954,257  
1,633,009  
1,870,566  
1,484,635  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,269,173  
-1,936,390  
-2,031,550  
-1,598,919  
-1,313,429  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
-100,000  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-587,186  
17,867  
-398,540  
271,648  
71,207  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-75,551  
30,868  
279  
7,552  
44,744  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
93,655  
62,752  
62,454  
54,889  
10,142  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
94  
35  
19  
14  
3  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
18,198  
93,655  
62,752  
62,454  
54,889