Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN) (DDN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,768,597  
1,853,490  
2,036,908  
2,667,072  
1,799,224  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-2,567,267  
-2,494,528  
-2,569,876  
-1,802,734  
-1,353,419  
Tiền chi trả cho người lao động
-56,424  
-76,381  
-36,619  
-37,426  
-28,993  
Tiền chi trả lãi vay
-9,729  
-14,064  
-16,064  
-18,650  
-21,529  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-4,300  
-4,126  
-4,166  
-4,408  
-3,443  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
917,231  
855,068  
766,142  
22,290  
548,902  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-60,802  
-91,385  
-151,949  
-130,167  
-255,660  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-12,695  
28,075  
24,376  
695,977  
685,082  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,482  
-1,897  
-1,624  
-892  
-656  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
1,851  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
115  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,265  
2,862  
593  
588  
212  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-217  
965  
-1,031  
1,547  
-330  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
903,001  
851,346  
865,510  
164,219  
90,806  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-901,207  
-872,564  
-831,838  
-844,857  
-731,711  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-5,317  
0  
-5,600  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,795  
-21,218  
28,354  
-680,638  
-646,505  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-11,117  
7,822  
51,700  
16,886  
38,247  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
136,417  
128,594  
76,894  
60,008  
21,758  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
9  
1  
0  
0  
2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
125,309  
136,417  
128,594  
76,894  
60,008