Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
274,308  
243,041  
292,896  
397,712  
288,274  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-123,596  
-157,215  
-175,910  
-284,220  
-163,995  
Tiền chi trả cho người lao động
-63,960  
-61,621  
-51,297  
-55,025  
-46,116  
Tiền chi trả lãi vay
-160  
-152  
-160  
-112  
-35,099  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-161  
-399  
-3,054  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
24,778  
30,772  
28,185  
17,187  
26,807  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-45,933  
-48,452  
-51,865  
-41,359  
-44,472  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
65,276  
5,974  
38,794  
34,183  
25,398  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-258  
-42  
-1,214  
-2,015  
-55  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
198  
185  
678  
264  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-700  
0  
0  
0  
-2,107  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
2,900  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-1,800  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
138  
20  
36  
51  
51  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,422  
163  
-500  
-1,700  
789  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
150  
0  
0  
1,330  
140  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-61,412  
-10,324  
-35,002  
-33,936  
-22,361  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-61,262  
-10,324  
-35,002  
-32,606  
-22,221  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,591  
-4,187  
3,291  
-122  
3,966  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,245  
10,631  
6,688  
6,847  
3,107  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-347  
-200  
652  
-37  
-225  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,489  
6,245  
10,631  
6,688  
6,847