Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
680,739  
658,891  
859,238  
856,104  
532,060  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,308,905  
1,292,037  
1,279,676  
1,351,588  
1,329,667  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,505  
792  
713  
-13,766  
4,122  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-10,180  
72,780  
275,367  
115,340  
124,974  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-159,817  
-155,766  
-173,048  
-151,070  
-122,925  
Chi phí lãi vay
182,987  
206,622  
242,452  
327,650  
437,883  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
65,258  
15,000  
16,120  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
2,066,386  
2,090,356  
2,500,519  
2,485,846  
2,305,780  
Tăng, giảm các khoản phải thu
18,515  
-422,503  
-1,219  
41,611  
42,179  
Tăng, giảm hàng tồn kho
2,667  
16,417  
-161,957  
210,128  
-206,875  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
388,271  
-32,281  
154,408  
1,756,332  
270,635  
Tăng, giảm chi phí trả trước
93,994  
-3,420  
57,539  
113,142  
38,891  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-177,747  
-204,849  
-245,355  
-334,774  
-658,383  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-26,829  
-6,006  
-33,717  
-2,536  
-297  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,291  
0  
103  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-89,436  
-350,765  
-1,730,622  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,277,111  
1,086,949  
539,701  
4,269,750  
1,791,930  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-129,889  
-172,908  
-160,105  
-88,288  
-45,503  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
355  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-4,800,000  
-5,100,000  
-4,061,589  
-3,068,248  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5,000,000  
5,502,556  
4,427,282  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
153,482  
164,284  
184,955  
121,048  
130,702  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
223,593  
393,932  
390,897  
-3,035,488  
85,199  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
921,960  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
198,310  
142,496  
13,663  
300,000  
7,250  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,348,731  
-1,390,030  
-1,290,794  
-2,403,385  
-690,927  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-267,618  
-634,945  
-390,233  
-453,867  
-648,898  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-1,418,038  
-1,882,478  
-1,667,365  
-1,635,292  
-1,332,576  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,082,666  
-401,597  
-736,767  
-401,030  
544,554  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
813,519  
1,215,079  
1,951,864  
2,352,894  
1,808,340  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
36  
-17  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,896,185  
813,519  
1,215,079  
1,951,864  
2,352,894