Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
98,253  
113,068  
79,443  
40,259  
38,430  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
36,858  
20,056  
19,447  
21,498  
23,655  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-5,888  
10,757  
11,640  
6,999  
873  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
88  
0  
0  
49  
49  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-27,536  
-12,862  
0  
-60  
358  
Chi phí lãi vay
16,665  
7,841  
-3,329  
21,741  
36,119  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
12,604  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
118,439  
138,860  
119,805  
90,486  
99,484  
Tăng, giảm các khoản phải thu
11,820  
-73,901  
11,439  
-733  
63,140  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-6,130  
7,469  
-22,166  
-3,218  
-15,385  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-33,014  
-5,675  
-7,687  
-8,312  
-892  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,425  
-2,282  
-1,181  
-1,990  
-1,088  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-17,357  
-7,888  
-12,604  
-21,888  
-48,904  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-23,635  
-8,234  
-15,091  
-13,132  
-280  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
2,105  
1,776  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,735  
-995  
-437  
-506  
-2,126  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
49,813  
47,354  
72,078  
42,812  
95,725  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-153,511  
-13,678  
-12,492  
-2,831  
-8,429  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
40,017  
0  
270  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-309,900  
-416,000  
-200,000  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
280,000  
400,000  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-139,041  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
11,252  
12,215  
3,059  
60  
74  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-271,183  
-17,463  
-209,163  
-2,770  
-8,355  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
50,000  
0  
203,255  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
969,454  
514,675  
521,856  
505,918  
596,994  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-789,272  
-546,703  
-593,140  
-538,113  
-675,665  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-5,948  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
230,182  
-32,029  
131,970  
-38,144  
-78,671  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
8,812  
-2,138  
-5,114  
1,897  
8,699  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,111  
13,249  
18,363  
16,470  
7,772  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-3  
0  
0  
-4  
-1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
19,920  
11,111  
13,249  
18,363  
16,470