Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
2,863  
2,252  
2,708  
3,531  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
385,074  
268,955  
271,832  
234,807  
262,458  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-312,462  
-215,548  
-183,362  
-178,989  
-188,328  
Tiền chi trả cho người lao động
-32,731  
-64,699  
-58,312  
-45,685  
-36,916  
Tiền chi trả lãi vay
-6,087  
-4,471  
-3,942  
-3,954  
-9,244  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,083  
-1,756  
-2,142  
-425  
-1,199  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,607  
3,869  
3,373  
267  
1,892  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,666  
-3,361  
-17,177  
-3,654  
-6,951  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
27,653  
-17,012  
10,272  
2,366  
21,712  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-12,758  
-6,644  
-2,860  
-3,564  
-365  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
7,766  
45  
12  
779  
11  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-10,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
1,000  
7,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
674  
244  
516  
37  
86  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-14,318  
-6,354  
-2,333  
-1,747  
6,731  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
39,372  
0  
0  
0  
828  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
232,943  
222,422  
149,033  
123,952  
206,747  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-277,778  
-191,493  
-152,727  
-120,154  
-240,921  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,809  
-2,976  
-4,319  
-2,492  
-2,740  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-11,272  
27,952  
-8,013  
1,305  
-36,086  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,063  
4,587  
-74  
1,924  
-7,642  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
13,016  
8,429  
8,503  
6,579  
14,221  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
15,079  
13,016  
8,429  
8,503  
6,579