Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
 
0  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
 
0  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
 
0  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
 
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
 
0  
 
 
Chi phí lãi vay
0  
 
0  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
 
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
 
0  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
 
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
 
0  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
 
0  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
 
0  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
 
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
857,544  
 
104,851  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-668,004  
 
-85,626  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
-74,252  
 
-21,768  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
-103,624  
 
-5,083  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-12,412  
 
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
73,151  
 
2,109  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-116,625  
 
-5,802  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-44,223  
 
-11,319  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-14,142  
 
-127  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,622  
 
105  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-23,579  
 
0  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
12,809  
 
0  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-26,800  
 
0  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
52,507  
 
0  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,978  
 
10  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
8,394  
 
-12  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
85  
 
0  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,261,591  
 
60,038  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-791,978  
 
-47,923  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-512  
 
0  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
469,186  
 
12,115  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
433,358  
 
784  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
39,735  
 
273  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
 
0  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
473,093  
 
1,057