Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2014 2013 2012 2011 2010
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
 
0  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
 
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
 
0  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
 
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
 
0  
 
 
Chi phí lãi vay
0  
 
0  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
 
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
 
0  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
 
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
 
0  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
 
0  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
 
0  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
 
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
857,544  
 
104,851  
99,823  
117,069  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-668,004  
 
-85,626  
-75,780  
-87,264  
Tiền chi trả cho người lao động
-74,252  
 
-21,768  
-16,001  
-17,442  
Tiền chi trả lãi vay
-103,624  
 
-5,083  
-3,704  
-3,580  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-12,412  
 
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
73,151  
 
2,109  
1,302  
1,211  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-116,625  
 
-5,802  
-6,941  
-6,091  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-44,223  
 
-11,319  
-1,300  
3,904  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-14,142  
 
-127  
-110  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,622  
 
105  
571  
524  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-23,579  
 
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
12,809  
 
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-26,800  
 
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
52,507  
 
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,978  
 
10  
13  
33  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
8,394  
 
-12  
474  
556  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
85  
 
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,261,591  
 
60,038  
59,415  
58,576  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-791,978  
 
-47,923  
-58,530  
-62,990  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-512  
 
0  
-14  
-359  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
469,186  
 
12,115  
870  
-4,773  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
433,358  
 
784  
44  
-313  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
39,735  
 
273  
229  
542  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
 
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
473,093  
 
1,057  
273  
229