Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
52,436  
26,830  
26,252  
24,859  
12,478  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
31,967  
25,786  
25,285  
25,492  
8,751  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
9,947  
851  
208  
61  
-1,875  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
488  
602  
-4,749  
421  
542  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-26,893  
-19,981  
-8,905  
-3,041  
-10,612  
Chi phí lãi vay
51,456  
49,163  
30,971  
14,458  
12,842  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
119,400  
83,249  
69,060  
62,250  
22,126  
Tăng, giảm các khoản phải thu
916  
42,162  
-75,530  
-54,531  
-75,515  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-55,579  
-94,328  
11,441  
-36,709  
1,327  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-34,380  
-105,791  
11,285  
-5,194  
30,004  
Tăng, giảm chi phí trả trước
320  
1,191  
-1,019  
67,185  
1,207  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
5,988  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-51,456  
-49,163  
-30,971  
-14,458  
-12,640  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-400  
-2,493  
-3,508  
-638  
-702  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
557  
1,352  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-21,180  
-125,173  
-19,241  
24,450  
-32,841  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-22,413  
-13,417  
-2,946  
-205,990  
-1,260  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
5,188  
0  
8,803  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-329,199  
-393,084  
-604,252  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
238,659  
427,352  
277,670  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-98,680  
-6,015  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
4,000  
38,681  
50,000  
4,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
26,893  
19,977  
1,169  
1,512  
702  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-80,871  
44,828  
-280,874  
-253,158  
-2,573  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
230,000  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,602,068  
1,357,157  
890,358  
585,031  
359,091  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,542,554  
-1,170,321  
-610,372  
-455,746  
-343,395  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-37,864  
-25,156  
-17,167  
-11,463  
-4,933  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
21,651  
161,680  
262,819  
347,822  
10,763  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-80,400  
81,336  
-37,296  
119,113  
-24,651  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
172,699  
91,736  
129,488  
10,271  
34,823  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1,203  
-373  
-455  
103  
99  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
93,501  
172,699  
91,736  
129,488  
10,271