Công ty Cổ phần Đông Á (DAP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
22,638  
18,036  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
329,568  
319,800  
289,907  
294,259  
273,699  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-271,371  
-233,154  
-230,635  
-211,787  
-215,222  
Tiền chi trả cho người lao động
-39,589  
-40,340  
-36,476  
-33,962  
-29,383  
Tiền chi trả lãi vay
-4,918  
-2,353  
-906  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,421  
-4,085  
-3,526  
-3,245  
-3,783  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
48,541  
36,083  
25,584  
4,615  
5,535  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-44,148  
-47,189  
-16,375  
-17,988  
-16,968  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
15,662  
28,762  
27,573  
31,893  
13,878  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-22,090  
-81,965  
-30,695  
-43,904  
-3,935  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
282  
1,564  
220  
35  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-4,000  
0  
1,500  
-1,500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
4,000  
0  
-1,300  
7,300  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
1,300  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
70  
347  
834  
1,258  
1,997  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-22,020  
-81,337  
-26,997  
-42,226  
3,898  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
102,767  
54,103  
3,518  
11,454  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-92,603  
-15,128  
-2,361  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,520  
-2,520  
-3,360  
-5,040  
-5,040  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
7,644  
36,456  
-2,203  
6,414  
-5,040  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,286  
-16,120  
-1,627  
-3,919  
12,736  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
12,791  
28,911  
30,532  
34,431  
21,689  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
8  
0  
6  
20  
6  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
14,085  
12,791  
28,911  
30,532  
34,431