Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
19,987  
16,017  
6,310  
3,760  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
228,239  
284,979  
192,589  
109,920  
49,556  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-232,674  
-251,881  
-110,211  
-99,637  
-41,973  
Tiền chi trả cho người lao động
-6,273  
-8,436  
-8,258  
-3,761  
-6,782  
Tiền chi trả lãi vay
-24,916  
-25,368  
-26,304  
-11,012  
-3,620  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,913  
-5,287  
-3,704  
-280  
-28  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
30,461  
10,687  
16,636  
22,230  
26,414  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,075  
-15,630  
-17,459  
-2,211  
-10,073  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-8,150  
-10,936  
43,288  
15,250  
13,495  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-41,431  
-51,911  
-133,392  
-57,542  
-132,514  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
39,240  
95,885  
7,770  
240  
5,000  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
250  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
50  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
23  
16  
8  
5  
6  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,168  
43,990  
-125,364  
-57,247  
-127,508  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
48,000  
0  
18,565  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
315,075  
230,689  
369,245  
161,996  
266,888  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-291,403  
-229,394  
-333,999  
-119,165  
-170,771  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-19,512  
-27,360  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
4,160  
-26,065  
83,246  
42,831  
114,682  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,158  
6,990  
1,170  
834  
670  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
9,868  
2,879  
1,709  
875  
205  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-1  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,710  
9,868  
2,879  
1,709  
875