Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
936  
878  
1,023  
931  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
114,841  
113,429  
120,949  
128,689  
125,963  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-84,427  
-87,433  
-81,043  
-109,720  
-63,582  
Tiền chi trả cho người lao động
-8,836  
-6,247  
-6,915  
-5,216  
-5,749  
Tiền chi trả lãi vay
-403  
-514  
-579  
-522  
-2,136  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,562  
-3,475  
-4,085  
-3,967  
-3,463  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,165  
1,091  
4,569  
1,556  
1,932  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-8,380  
-16,582  
-7,252  
-6,992  
-6,339  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
12,398  
269  
25,645  
3,828  
46,625  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,266  
-1,840  
-296  
-212  
-2,588  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1  
1,800  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
3,500  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-14,878  
0  
-2,400  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
3,000  
0  
1,000  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
766  
627  
628  
859  
754  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
3,001  
3,587  
-14,545  
1,647  
-4,234  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
46,416  
47,704  
49,694  
41,631  
55,577  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-51,163  
-48,030  
-51,566  
-44,868  
-84,878  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-8,244  
0  
-7,921  
-6,989  
-7,921  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-12,991  
-326  
-9,793  
-10,226  
-37,222  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,408  
3,530  
1,307  
-4,752  
5,169  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
14,990  
11,459  
10,152  
14,904  
9,735  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,397  
14,990  
11,459  
10,152  
14,904