Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2019 2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
33,479  
17,572  
2,327  
1,331  
2,614  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,381  
392  
650  
668  
536  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
5,510  
-118  
-75  
-1,044  
422  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,994  
-1,737  
-2,815  
-2,906  
-5,531  
Chi phí lãi vay
467  
532  
4  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
33,844  
16,640  
91  
-1,952  
-1,959  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-38,483  
-21,988  
-37,799  
3,702  
-16,775  
Tăng, giảm hàng tồn kho
107,129  
-127,347  
-139,751  
-62,364  
-8,871  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
84,669  
122,871  
135,468  
15,228  
6,822  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-4,759  
532  
-388  
-533  
-3  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-467  
-532  
-4  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,092  
-1,896  
-1,113  
-485  
-313  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
4,791  
-2,270  
-3,323  
-1,638  
-1,960  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
179,632  
-13,989  
-46,819  
-48,042  
-23,059  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-45,413  
0  
-287  
-1,945  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,600  
0  
-3,304  
-8,267  
-51,870  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
3,304  
8,267  
51,870  
88,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,361  
1,642  
3,212  
3,440  
6,986  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-41,652  
4,946  
7,888  
45,098  
43,116  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
1,356  
0  
0  
21,840  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
61,467  
112,399  
31,239  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-81,440  
-44,281  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,867  
-6,510  
-9,138  
-3,533  
-5,223  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-26,485  
61,608  
22,101  
18,307  
-5,223  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
111,495  
52,565  
-16,831  
15,363  
14,834  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
86,496  
33,931  
50,762  
35,399  
20,565  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
197,991  
86,496  
33,931  
50,762  
35,399