Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội (CXH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
779  
622  
-2,057  
3,852  
488  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,760  
8,689  
7,446  
5,899  
4,076  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-875  
-77  
-990  
-1,168  
-478  
Chi phí lãi vay
1,233  
1,608  
1,835  
818  
168  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
9,897  
10,842  
6,234  
9,400  
4,255  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-347  
5,823  
817  
2,559  
1,692  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-569  
-29  
-163  
121  
27  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
2,605  
4,261  
-19,722  
3,797  
3,887  
Tăng, giảm chi phí trả trước
308  
-8,835  
55  
20  
19  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,238  
-1,696  
-1,794  
-754  
-26  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-118  
-267  
-190  
-189  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
514  
171  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-22  
-29  
0  
-330  
-215  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
10,516  
10,070  
-14,762  
15,138  
9,809  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,796  
-335  
-2,657  
-16,687  
-9,643  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,394  
77  
2,213  
3,137  
2,316  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-100  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
100  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-1,500  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,500  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
127  
0  
114  
47  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,674  
-1,858  
-330  
-13,502  
-7,327  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,000  
0  
17,050  
6,955  
3,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-6,051  
-6,801  
-5,801  
-6,918  
-125  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-4,051  
-6,801  
11,249  
37  
2,875  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,791  
1,411  
-3,843  
1,673  
5,357  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,541  
4,130  
7,973  
6,300  
944  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,332  
5,541  
4,130  
7,973  
6,300