Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
46,347  
49,972  
49,540  
44,100  
45,336  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
42,044  
35,268  
28,594  
30,244  
23,615  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-99  
745  
2,023  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-24  
-382  
93  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-75  
-484  
-75  
-69  
0  
Chi phí lãi vay
5,192  
2,268  
1,444  
1,157  
1,784  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
-3,882  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
93,385  
83,505  
81,620  
75,432  
70,735  
Tăng, giảm các khoản phải thu
1,282  
-3,489  
13,994  
-17,224  
19,830  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-5,967  
-4,915  
27,897  
-29,454  
8,673  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
7,041  
8,861  
-1,283  
8,910  
31,501  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,456  
-1,109  
1,267  
530  
10,403  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-5,192  
-2,268  
-1,444  
-1,157  
-2,252  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-8,746  
-5,878  
-10,665  
-7,239  
-8,138  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
496  
3,876  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,339  
-6,048  
-96,603  
-81,189  
-43,954  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
73,008  
69,156  
18,658  
-51,391  
86,800  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-64,543  
-75,199  
-79,682  
-30,101  
-6,484  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
2,764  
5,862  
34  
264  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-214,567  
-202,537  
-176,746  
-185,755  
-19,800  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
192,057  
187,226  
143,360  
227,915  
18,300  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-136,351  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
118,557  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
75  
484  
959  
160  
374  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-86,979  
-87,263  
-106,248  
12,253  
-25,140  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
100,938  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-10  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
142,175  
112,361  
83,642  
58,729  
39,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-111,352  
-77,779  
-40,486  
-73,267  
-90,362  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-19,141  
-14,990  
-10,429  
-2,369  
-3,527  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
11,683  
19,581  
32,728  
84,031  
-54,889  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,288  
1,475  
-54,862  
44,893  
6,770  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
12,243  
10,386  
65,340  
20,443  
13,673  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
24  
382  
-93  
5  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
9,979  
12,243  
10,386  
65,340  
20,443