Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
8,004  
7,905  
7,435  
6,149  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
25,948  
29,937  
17,700  
19,297  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
4,023  
9,342  
1,008  
-107  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
11  
937  
1,902  
-817  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-25  
-1,529  
-379  
-367  
 
Chi phí lãi vay
23,924  
11,668  
6,395  
7,558  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
61,885  
58,260  
34,060  
31,713  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
12,259  
-141,352  
-46,336  
-15,850  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
24,032  
-45,725  
117,269  
-87,837  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-21,881  
43,214  
-145,242  
120,071  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-551  
-1,051  
-1,367  
-3,214  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-23,952  
-11,678  
-6,411  
-7,552  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,861  
-2,198  
-1,369  
-1,680  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,972  
7  
190  
597  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,368  
-868  
-5,734  
-579  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
48,535  
-101,391  
-54,941  
35,668  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,834  
-28,045  
-16,623  
-18,264  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
353  
349  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
25  
1,176  
31  
367  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-6,808  
-26,516  
-16,243  
-17,897  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
607,673  
711,886  
409,148  
172,110  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-646,778  
-580,537  
-335,211  
-185,356  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,758  
-3,828  
-2,978  
-3,359  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-42,863  
127,521  
70,959  
-16,606  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,136  
-386  
-225  
1,165  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,647  
4,030  
4,255  
3,090  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
3  
1  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,512  
3,647  
4,030  
4,255