Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
20,427  
14,224  
6,976  
3,577  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,054  
2,912  
4,047  
1,353  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-13  
25  
-33  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-13  
-4  
-1  
-4,156  
 
Chi phí lãi vay
1,434  
1,000  
783  
273  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
24,888  
18,157  
11,772  
1,046  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,384  
-32,286  
3,077  
-5,584  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-5,255  
4,683  
-3,819  
-4,183  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
2,324  
-145  
-30,822  
1,849  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-132  
-9  
91  
190  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,455  
-954  
-783  
-273  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-864  
-377  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
17,124  
-10,931  
-20,484  
-6,955  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-14,282  
-1,064  
-389  
-6,418  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
7,960  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,780  
0  
-3,408  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
3,408  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-6,700  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
17,621  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
13  
4  
1  
2  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-23,749  
2,348  
13,825  
1,543  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
16,000  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
54,976  
40,242  
27,586  
12,500  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-47,016  
-32,758  
-28,819  
-5,500  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,000  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
2,960  
7,485  
14,767  
7,000  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,666  
-1,099  
8,108  
1,588  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,892  
9,991  
1,883  
295  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
59  
0  
1  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,286  
8,892  
9,991  
1,883