Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (CTP: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
7,870  
20,427  
14,224  
6,976  
3,577  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,524  
3,054  
2,912  
4,047  
1,353  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
242  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1  
-13  
25  
-33  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
175  
-13  
-4  
-1  
-4,156  
Chi phí lãi vay
1,413  
1,434  
1,000  
783  
273  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
13,223  
24,888  
18,157  
11,772  
1,046  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-35,772  
-2,384  
-32,286  
3,077  
-5,584  
Tăng, giảm hàng tồn kho
18,142  
-5,255  
4,683  
-3,819  
-4,183  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
26,742  
2,324  
-145  
-30,822  
1,849  
Tăng, giảm chi phí trả trước
67  
-132  
-9  
91  
190  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,405  
-1,455  
-954  
-783  
-273  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,223  
-864  
-377  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
19,774  
17,124  
-10,931  
-20,484  
-6,955  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-20,949  
-14,282  
-1,064  
-389  
-6,418  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,054  
0  
0  
0  
7,960  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-2,780  
0  
-3,408  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
3,408  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-6,700  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-3,800  
0  
0  
17,621  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,784  
13  
4  
1  
2  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-20,911  
-23,749  
2,348  
13,825  
1,543  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
16,000  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
55,448  
54,976  
40,242  
27,586  
12,500  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-59,400  
-47,016  
-32,758  
-28,819  
-5,500  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-5,000  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-3,952  
2,960  
7,485  
14,767  
7,000  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,088  
-3,666  
-1,099  
8,108  
1,588  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,286  
8,892  
9,991  
1,883  
295  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
59  
0  
1  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
197  
5,286  
8,892  
9,991  
1,883