Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
166,397  
183,815  
133,403  
85,493  
16,490  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
128,194  
144,837  
148,511  
87,181  
57,000  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-2,012  
11,785  
34,731  
857  
956  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
1,075  
135  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,773  
-9,607  
-9,007  
-4,880  
-1,168  
Chi phí lãi vay
208,607  
213,313  
174,535  
111,170  
71,672  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
495,413  
544,143  
482,173  
280,896  
145,085  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-13,502  
-53,362  
455  
7,810  
-93,239  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,909  
-61,508  
26,423  
24,339  
50,466  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-40,988  
-10,806  
-157,986  
90,485  
-169,573  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-3,915  
-23,528  
-19,779  
-5,293  
4,646  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-211,632  
-171,736  
-109,613  
-69,473  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-11,546  
-37,690  
-32,145  
-206  
-6,462  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
8  
1,959  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-2,435  
-1,201  
-2,437  
-3,430  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
420,553  
143,180  
126,204  
285,990  
-140,021  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-341,350  
-544,882  
-492,026  
-865,322  
-651,288  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
14,730  
318  
4,692  
3,048  
1,091  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
71,850  
-77,388  
2,500  
-41,000  
-6,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
12,850  
40,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
14,963  
-13,737  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
6,975  
9,773  
8,836  
1,833  
791  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-232,832  
-613,066  
-435,998  
-901,442  
-655,406  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
509,895  
216,088  
0  
165,000  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
343,729  
743,667  
885,817  
2,040,898  
1,035,666  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-459,533  
-634,416  
-592,665  
-1,458,085  
-396,804  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-18,399  
-132,038  
-56,024  
-36,051  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-134,203  
487,107  
453,217  
546,762  
803,863  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
53,517  
17,222  
143,423  
-68,690  
8,436  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
271,027  
253,805  
110,381  
179,071  
170,635  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
324,544  
271,027  
253,805  
110,381  
179,071