Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
926,669  
464,287  
393,151  
299,707  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
45,202  
34,952  
37,172  
38,468  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
89,929  
40,118  
140,822  
56,248  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-146  
-1,089  
-280  
185  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-142,311  
-109,470  
0  
-92,102  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
-127,119  
444  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
919,343  
428,798  
443,747  
302,950  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-969,293  
-220,259  
-503,050  
-311,331  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-706,684  
-18,340  
185,334  
-43,533  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
2,345,106  
28,202  
339,330  
517,840  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-187,083  
19,896  
37,766  
71,547  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
-444  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-164,187  
-99,077  
-118,359  
-75,191  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
980  
4,670  
37,362  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-8,669  
-9,640  
-21,304  
-57,306  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,228,532  
130,559  
368,134  
441,893  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-242,228  
-31,828  
-8,509  
-3,982  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,504  
5,080  
2,106  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-253,580  
-545,500  
-510,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
12,980  
0  
5,000  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-8,085  
-55,032  
0  
-478  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
38,238  
23,226  
91,347  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
83,106  
103,279  
113,036  
69,735  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-114,484  
-208,855  
-342,521  
-444,725  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
45,815  
0  
0  
516,540  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
300,000  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
-300,000  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-167,264  
-72,143  
-88,637  
-84,201  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-121,449  
-72,143  
-88,637  
432,339  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
992,599  
-150,438  
-63,024  
429,507  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
469,023  
618,518  
681,486  
251,978  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
943  
56  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,461,622  
469,023  
618,518  
681,486