Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
68,692  
331,449  
371,489  
425,556  
480,812  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
172,584  
177,735  
183,208  
138,739  
64,960  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,119  
-4,231  
223  
1,975  
-26,512  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-801  
11,216  
603  
-723  
723  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-25,929  
-19,895  
-31,044  
-28,661  
-59,970  
Chi phí lãi vay
95,155  
60,040  
67,229  
55,822  
40,636  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
-51,131  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
310,821  
505,182  
591,708  
592,708  
500,648  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-218,732  
-95,237  
-20,464  
41,336  
-66,350  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-345,930  
-106,663  
197,997  
-178,774  
-58,286  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
137,459  
47,810  
-154,406  
105,400  
90,213  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-20,703  
-9,388  
-3,454  
-1,482  
-1,832  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-89,288  
-52,981  
-58,766  
-45,301  
-40,636  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-33,639  
-81,437  
-75,186  
-108,165  
-124,603  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
9,078  
8,401  
18,986  
19,724  
45,650  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-37,354  
-319,762  
-23,740  
-19,245  
-11,398  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-288,287  
-104,076  
472,674  
406,201  
333,407  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-230,022  
-277,563  
-143,267  
-501,172  
-1,023,741  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
198  
-5,456  
135,814  
727  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
18,920  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-7,570  
-9,450  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
3,507  
61,050  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
16,654  
11,494  
11,965  
16,289  
55,956  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-213,171  
-271,525  
23,432  
-488,219  
-916,185  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
296,060  
0  
0  
87,755  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,439,131  
2,204,145  
1,642,063  
2,015,941  
840,648  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,783,864  
-1,958,740  
-1,769,896  
-1,769,824  
-165,216  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-16,718  
-7,612  
-6,339  
-4,209  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-134,713  
-251,100  
-278,493  
-154,772  
-175,529  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
503,836  
282,752  
-412,665  
87,136  
587,657  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,378  
-92,848  
83,440  
5,119  
4,880  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
30,960  
123,751  
40,414  
35,295  
30,416  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-14  
57  
-103  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
33,324  
30,960  
123,751  
40,414  
35,295