Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,004  
1,211  
-1,304  
-268,924  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,537  
2,377  
3,272  
132,654  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
408  
60  
179  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
28  
1  
0  
29,367  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4  
271  
-22  
-1,417  
 
Chi phí lãi vay
12  
0  
32  
128,870  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
2,985  
3,920  
2,156  
20,551  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-4,473  
-8,994  
1,933  
46,345  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
618  
-669  
71  
31  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,600  
3,733  
4,092  
-35,890  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-211  
240  
-227  
6,989  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-12  
0  
-32  
-58,472  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-177  
-700  
0  
-791  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
205  
-48  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-3,067  
193  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
329  
-2,470  
5,131  
-21,093  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-119  
0  
-62  
-131,023  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
962  
7  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4  
4  
4  
1,417  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-115  
966  
-52  
-129,606  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,199  
0  
814  
52,442  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,199  
0  
-2,866  
-95,018  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
-2,052  
-42,576  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
215  
-1,504  
3,027  
-193,276  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,540  
4,044  
1,017  
316,669  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
0  
0  
1,270  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,756  
2,540  
4,044  
124,663