Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
118,591  
136,819  
127,815  
51,218  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,505  
7,382  
7,219  
6,405  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,624  
4,684  
8,469  
10,488  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,637  
-2,396  
-2,306  
-10,163  
 
Chi phí lãi vay
35  
0  
573  
3,402  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
127,118  
146,489  
141,771  
61,349  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
20,621  
-30,209  
9,468  
26,581  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
20,469  
-97,213  
-633  
138,245  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-622  
-1,342  
12,021  
6,500  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-70  
700  
503  
894  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
688  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-35  
0  
-573  
-3,402  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-27,213  
-24,106  
-25,464  
-7,372  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-10,605  
-9,749  
-5,853  
-3,561  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
129,662  
-15,431  
131,926  
219,234  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-22,047  
-10,779  
-7,978  
-4,919  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
233  
876  
782  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
1,257  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,207  
2,196  
2,268  
10,196  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-19,608  
-7,707  
-4,927  
6,533  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
12,202  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
42,500  
428,900  
2,098,800  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-42,500  
0  
-428,900  
-2,304,700  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-42,772  
-70,213  
-87,548  
-22,557  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-85,272  
-27,713  
-87,548  
-216,255  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
24,783  
-50,850  
39,451  
9,513  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
26,489  
77,339  
37,888  
28,376  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
51,271  
26,489  
77,339  
37,888