Công ty Cổ phần cảng Nha Trang (CNH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-8,612  
-2,590  
2,564  
2,234  
-4,832  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
16,340  
16,117  
10,315  
14,094  
7,242  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
3,921  
10  
66  
134  
974  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-8  
-77  
-7  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,919  
-2,678  
-2,845  
-2,733  
-961  
Chi phí lãi vay
0  
0  
105  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,729  
10,858  
10,197  
13,653  
2,417  
Tăng, giảm các khoản phải thu
3,953  
-334  
-5,110  
613  
933  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
4  
1  
145  
94  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
38  
-2,270  
-13,459  
1,138  
1,181  
Tăng, giảm chi phí trả trước
24  
-1,196  
520  
38  
1,465  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
-105  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-58  
0  
-644  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
7,250  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-30  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
12,686  
7,062  
-1,349  
15,586  
6,059  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-47  
-2,269  
-6,001  
-69  
-57  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
1,949  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-71,361  
-18,160  
-32,886  
-40,800  
-22,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
14,416  
46,992  
51,125  
12,000  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,487  
3,147  
662  
334  
205  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-54,506  
31,659  
12,899  
-28,534  
-21,851  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-41,820  
38,721  
11,550  
-12,948  
-15,792  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
43,455  
4,734  
4,917  
17,788  
33,575  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
77  
6  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,635  
43,455  
16,467  
4,917  
17,788