Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
5,057  
27,252  
21,762  
16,622  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
11,265  
6,835  
8,456  
9,769  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
10,535  
5,159  
5,629  
6,497  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-42  
-1,190  
111  
375  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,185  
-1,447  
-1,994  
-410  
 
Chi phí lãi vay
2,466  
2,704  
4,512  
4,761  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
27,097  
39,313  
38,476  
37,614  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-20,279  
-32,574  
-17,917  
1,163  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
21,004  
-10,075  
16,412  
-29,204  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-39,767  
-25,651  
10,024  
46,577  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
4,210  
-3,888  
802  
-3,062  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
237  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-2,472  
-2,864  
-4,497  
-9,362  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,121  
-5,856  
-8,974  
-7,810  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
4,973  
0  
19,469  
5,922  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-781  
0  
-20,463  
-8,954  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-13,137  
-41,358  
33,334  
32,884  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,520  
-6,465  
-6,913  
-9,184  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
5,411  
1,392  
661  
409  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-16,260  
-18,790  
-9,417  
-2,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
39,574  
4,802  
2,237  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-15,840  
-20,106  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,931  
1,889  
1,297  
178  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
13,296  
-37,278  
-12,135  
-10,597  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
79,788  
30,000  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
79,732  
102,352  
151,767  
98,281  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-90,821  
-97,726  
-158,808  
-129,777  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-17,200  
0  
-7,529  
-9,971  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-28,289  
84,415  
15,430  
-41,466  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-28,130  
5,778  
36,629  
-19,180  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
60,821  
55,032  
18,400  
37,579  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
3  
10  
4  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
32,693  
60,821  
55,032  
18,400