Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
5,057  
27,252  
21,762  
16,622  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
11,265  
6,835  
8,456  
9,769  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
10,535  
5,159  
5,629  
6,497  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-42  
-1,190  
111  
375  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-2,185  
-1,447  
-1,994  
-410  
Chi phí lãi vay
0  
2,466  
2,704  
4,512  
4,761  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
27,097  
39,313  
38,476  
37,614  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-20,279  
-32,574  
-17,917  
1,163  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
21,004  
-10,075  
16,412  
-29,204  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-39,767  
-25,651  
10,024  
46,577  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
4,210  
-3,888  
802  
-3,062  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
237  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-2,472  
-2,864  
-4,497  
-9,362  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-7,121  
-5,856  
-8,974  
-7,810  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
4,973  
0  
19,469  
5,922  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-781  
0  
-20,463  
-8,954  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
443,140  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-289,161  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-48,299  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-2,375  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,902  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
65,632  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-92,798  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
74,237  
-13,137  
-41,358  
33,334  
32,884  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-27,886  
-1,520  
-6,465  
-6,913  
-9,184  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
5,411  
1,392  
661  
409  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-101,213  
-16,260  
-18,790  
-9,417  
-2,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
105,209  
39,574  
4,802  
2,237  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-39,200  
-15,840  
-20,106  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
1,931  
1,889  
1,297  
178  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-63,090  
13,296  
-37,278  
-12,135  
-10,597  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
11,300  
0  
79,788  
30,000  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
51,499  
79,732  
102,352  
151,767  
98,281  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-76,663  
-90,821  
-97,726  
-158,808  
-129,777  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-17,200  
0  
-7,529  
-9,971  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,864  
-28,289  
84,415  
15,430  
-41,466  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,718  
-28,130  
5,778  
36,629  
-19,180  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
19,063  
60,821  
55,032  
18,400  
37,579  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-3  
3  
10  
4  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
16,342  
32,693  
60,821  
55,032  
18,400