Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (CMP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
27,168  
24,647  
 
8,103  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
23,981  
21,800  
 
13,042  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
106  
 
203  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-9  
-21  
 
-10  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,611  
-4,401  
 
-4,388  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
 
3,008  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
46,528  
42,131  
 
19,958  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-15,791  
4,611  
 
514  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-403  
479  
 
217  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11,893  
-32,164  
 
-24,022  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,475  
-3,166  
 
704  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
 
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-4,286  
-5,521  
 
-1,587  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
2,184  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-869  
-1,401  
 
-1,499  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
 
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
39,547  
4,969  
 
-3,531  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-13,891  
-20,502  
 
-1,380  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
-2,615  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,582  
4,496  
 
4,340  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-9,309  
-16,006  
 
344  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-5,923  
 
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-5,923  
 
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
30,238  
-16,959  
 
-3,187  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
97,107  
114,045  
 
72,721  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
9  
21  
 
10  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
127,354  
97,107  
 
69,544