Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
-47,282  
221  
32,621  
16,537  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
7,687  
9,584  
2,622  
1,651  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
3,524  
514  
-1,067  
265  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
66  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
-200  
-385  
-2,402  
-1,564  
Chi phí lãi vay
 
8,882  
5,695  
4,452  
4,077  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
-27,323  
15,629  
36,227  
20,966  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
-553  
-50,717  
-35,829  
-35,165  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
-4,473  
5,726  
-11,151  
-1,507  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
-9,633  
11,248  
36,508  
29,681  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
972  
785  
-804  
-194  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
-6,299  
-2,778  
-8,980  
-4,077  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
-73  
-50  
-20  
-62  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
542  
24  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
-626  
-9  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
-47,383  
-20,158  
15,866  
9,658  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-10,159  
-105,387  
-17,218  
-10,400  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
5,950  
0  
15,608  
1,250  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
0  
385  
0  
1,253  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-4,209  
-105,002  
-1,610  
-7,897  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
13,800  
46,088  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
102,368  
81,980  
23,162  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-48,577  
-17,116  
-28,451  
14,455  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
-14,784  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
0  
0  
-9,996  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
53,791  
78,664  
30,804  
-329  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
2,200  
-46,495  
45,060  
1,431  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
21  
46,516  
1,456  
25  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
2,221  
21  
46,516  
1,456