Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
 
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
3,662,319  
2,757,257  
3,157,420  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
-3,646,269  
-1,985,170  
-2,450,203  
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
-183,537  
-175,624  
-122,271  
 
Tiền chi trả lãi vay
 
-40,869  
-62,146  
-85,742  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
-7,866  
-5,814  
-3,498  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
-3,824  
-636  
-295,901  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
324,909  
-162,418  
63,935  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
104,865  
365,448  
263,738  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-127,316  
-120,620  
-8,933  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
484  
522  
1,393  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
31,189  
-62,071  
-290,423  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
-15,829  
101,900  
167,455  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
-1,900  
14,495  
-15,307  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
3,046  
0  
-901  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
6,248  
-2,149  
-11,156  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-104,079  
-67,922  
-157,872  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
-4,000  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
-5,837  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
1,398,258  
1,414,152  
1,672,164  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-1,439,035  
-1,646,755  
-1,749,707  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-20  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-40,798  
-238,440  
-81,543  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
-40,012  
59,086  
24,324  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
145,040  
85,886  
61,700  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
-91  
68  
-138  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
104,938  
145,040  
85,886