Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
3,662,319  
2,757,257  
3,157,420  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-3,646,269  
-1,985,170  
-2,450,203  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-183,537  
-175,624  
-122,271  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-40,869  
-62,146  
-85,742  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-7,866  
-5,814  
-3,498  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
-3,824  
-636  
-295,901  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
324,909  
-162,418  
63,935  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
231,821  
104,865  
365,448  
263,738  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-119,746  
-127,316  
-120,620  
-8,933  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-188  
484  
522  
1,393  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
6,011  
31,189  
-62,071  
-290,423  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,806  
-15,829  
101,900  
167,455  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-239,901  
-1,900  
14,495  
-15,307  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2,451  
3,046  
0  
-901  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
11,613  
6,248  
-2,149  
-11,156  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-342,567  
-104,079  
-67,922  
-157,872  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
253,651  
0  
0  
-4,000  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-5,837  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,439,216  
1,398,258  
1,414,152  
1,672,164  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,518,357  
-1,439,035  
-1,646,755  
-1,749,707  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
19  
-20  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
174,529  
-40,798  
-238,440  
-81,543  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
63,782  
-40,012  
59,086  
24,324  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
104,938  
145,040  
85,886  
61,700  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
207  
-91  
68  
-138  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
168,927  
104,938  
145,040  
85,886