Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
434  
451  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
26,959  
29,134  
20,368  
21,299  
11,095  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-36,410  
-31,489  
-36,190  
-43,582  
-16,219  
Tiền chi trả cho người lao động
-1,461  
-1,284  
-1,063  
-1,025  
-1,491  
Tiền chi trả lãi vay
-2,865  
-1,994  
-3,114  
-676  
-132  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
4,119  
3,028  
15,299  
9,551  
3,783  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-11,346  
-2,701  
-9,337  
-15,443  
-5,200  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-21,003  
-5,305  
-14,037  
-29,876  
-8,164  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
-8,861  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
3,697  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,060  
-6,318  
-6,834  
0  
-197  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
7,680  
21,694  
5,361  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-12,641  
0  
0  
-870  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
10,548  
12,870  
4,721  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,044  
2,648  
2,273  
2,838  
2,006  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
8,664  
5,383  
11,348  
10,544  
5,660  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
75,147  
16,249  
29,271  
49,459  
8,789  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-62,168  
-17,090  
-25,774  
-30,792  
-6,135  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
12,979  
-841  
3,497  
18,668  
2,654  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
641  
-763  
808  
-665  
150  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
69  
832  
24  
689  
539  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
710  
69  
832  
24  
689