Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
24,549  
20,368  
21,299  
11,095  
23,481  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-20,705  
-36,190  
-43,582  
-16,219  
-21,345  
Tiền chi trả cho người lao động
-1,284  
-1,063  
-1,025  
-1,491  
-1,039  
Tiền chi trả lãi vay
-2,693  
-3,114  
-676  
-132  
-271  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
5,450  
15,299  
9,551  
3,783  
545  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,759  
-9,337  
-15,443  
-5,200  
-4,984  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
558  
-14,037  
-29,876  
-8,164  
-3,614  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
-8,861  
0  
-958  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
3,697  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,363  
-6,834  
0  
-197  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
8,794  
5,361  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-12,573  
0  
0  
-870  
-34,224  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
10,548  
12,870  
4,721  
6,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,623  
2,273  
2,838  
2,006  
2,925  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,519  
11,348  
10,544  
5,660  
-26,257  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
15,315  
29,271  
49,459  
8,789  
15,634  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-13,116  
-25,774  
-30,792  
-6,135  
-12,589  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
2,198  
3,497  
18,668  
2,654  
3,045  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-763  
808  
-665  
150  
-26,825  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
832  
24  
689  
539  
27,365  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
69  
832  
24  
689  
539