Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
17,651  
17,360  
34,080  
39,013  
44,333  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
44,500  
43,549  
38,070  
38,172  
41,992  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
66  
231  
40  
-44  
324  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,381  
-1,964  
-31,954  
-13,501  
-4,646  
Chi phí lãi vay
778  
1,045  
1,335  
1,676  
1,102  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
58,615  
60,221  
41,569  
65,316  
83,106  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-96,016  
-1,686  
-4,499  
1,527  
7,147  
Tăng, giảm hàng tồn kho
49,465  
-53,328  
-3,075  
1,106  
-886  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
49,694  
54,003  
42,951  
24,985  
-33,743  
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,892  
9,745  
-70,354  
-11,611  
-1,102  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-778  
-1,045  
-1,335  
-1,676  
-1,102  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,179  
-2,942  
-9,079  
-9,676  
-7,651  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
193  
62  
46  
1,805  
6,212  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,101  
-5,685  
-6,222  
-6,077  
-9,918  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
54,785  
59,345  
-9,997  
65,700  
42,063  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-40,146  
-57,848  
-19,713  
-23,932  
-30,108  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
62  
52  
10,330  
950  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-25,800  
0  
-61,924  
-25,606  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
25,800  
47,600  
39,930  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,192  
1,978  
3,858  
3,975  
4,301  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-38,892  
-55,818  
42,076  
-41,002  
-51,412  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
12,038  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,199  
-2,503  
-3,124  
-3,114  
-1,855  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-9,068  
-10,530  
-14,249  
-16,740  
-17,439  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-11,268  
-13,033  
-17,373  
-19,854  
-7,256  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,625  
-9,505  
14,706  
4,845  
-16,605  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
45,735  
55,241  
40,535  
35,690  
52,295  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
50,361  
45,735  
55,241  
40,535  
35,690