Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
114,907  
104,510  
101,841  
98,074  
95,742  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
48,564  
47,228  
51,193  
49,056  
42,475  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
164  
445  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
5  
0  
-183  
1,425  
834  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,013  
0  
-6,610  
-7,836  
-508  
Chi phí lãi vay
2,726  
-8,340  
6,858  
5,915  
3,844  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
1,754  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
160,353  
145,597  
153,099  
146,634  
142,387  
Tăng, giảm các khoản phải thu
18,563  
9,503  
-7,781  
-3,343  
-2,427  
Tăng, giảm hàng tồn kho
6,226  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-38,239  
-6,676  
-9,436  
13,831  
-6,381  
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,671  
-2,563  
3,707  
11,004  
-7,361  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-2,726  
-1,754  
-6,858  
-5,915  
-3,844  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-22,415  
-24,445  
-22,350  
-18,440  
-16,694  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
49  
0  
0  
0  
189  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,417  
-6,275  
-3,528  
-8,168  
-8,864  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
121,066  
113,387  
106,853  
135,604  
97,005  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-22,705  
-472  
-6,947  
-92,104  
-50,706  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
145  
7,406  
24,200  
13,750  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-111,000  
0  
0  
-1,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
111,000  
0  
1,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-7,000  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,526  
4,835  
6,637  
2,343  
550  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
95,967  
-99,231  
24,890  
-83,011  
-51,156  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
3,000  
0  
0  
120,400  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
28,629  
0  
0  
70,259  
61,203  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-39,715  
-66,474  
-52,445  
-49,789  
-65,992  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-68,981  
-60,317  
-57,829  
-31,592  
-58,836  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-77,067  
-126,791  
-110,274  
109,278  
-63,625  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
139,966  
-112,635  
21,469  
161,871  
-17,775  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
95,185  
200,688  
179,036  
17,187  
34,964  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-5  
0  
183  
-22  
-1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
235,146  
88,053  
200,688  
179,036  
17,187