Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,538  
16,692  
36,138  
13,275  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,658  
6,316  
5,398  
1,477  
2,690  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-34  
0  
-627  
0  
677  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-84,630  
-107,331  
-87,299  
-13,774  
 
Chi phí lãi vay
37,146  
61,282  
61,493  
52,349  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-39,323  
-23,041  
15,104  
55,217  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-84,340  
106,195  
-149,233  
158,244  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
32,750  
-8,639  
158,236  
-67,218  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
235,673  
261,405  
20,974  
37,538  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
14,660  
18,158  
-37,358  
10,459  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-66,509  
-19,874  
-64,243  
-20,086  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-11,274  
-1,000  
-4,361  
-212  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
-7,170  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-4,313  
1,453  
-3,800  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
81,637  
328,892  
-66,599  
170,142  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-810  
-31,775  
-13,622  
12  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
364  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-65,130  
-92,609  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
146,190  
0  
23,531  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-770,467  
-16,157  
-3,720  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
182,731  
178,640  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
123,526  
4,857  
329  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
305,446  
-472,554  
-94,579  
-72,423  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
11,250  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
222,338  
430,121  
361,439  
103,948  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-536,646  
-283,131  
-200,102  
-199,683  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-314,308  
158,240  
161,337  
-95,735  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
72,775  
14,578  
159  
1,984  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,411  
2,833  
2,674  
690  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
90,186  
17,411  
2,833  
2,674