Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
18,866  
22,330  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
 
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,305,694  
1,082,897  
1,115,238  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-1,073,923  
-913,439  
-928,563  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
-101,419  
-85,510  
-72,279  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
-18,084  
-18,404  
-15,383  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,941  
-100  
-3,508  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
64,197  
8,333  
28,107  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-185,351  
-84,723  
-101,459  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-10,828  
-10,945  
22,153  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-9,156  
-11,454  
-11,840  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
258  
0  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-90,541  
0  
0  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
95,934  
63,766  
45,447  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,763  
52,570  
33,607  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
933,450  
777,671  
756,852  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-936,982  
-804,471  
-762,295  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-960  
-960  
-960  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,085  
-35,817  
-38,386  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-9,578  
-63,577  
-44,789  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-24,168  
-21,952  
10,972  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
56,647  
78,453  
63,031  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
146  
4,451  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
32,479  
56,647  
78,453